قبل از واریز هرگونه وجه از طریق شماره حساب یا کارت ابتدا با پشتیبانی سایت هماهنگ نمایید

شماره حساب ها به اسم میلاد خانه می باشد

بانک کشاورزی

شماره کارت : ۶۰۳۷۷۰۱۱۳۰۱۷۵۰۴۲

————————————————

بانک ملت

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۳۹۶۵۷۷۸۷

————————————————

بانک قوامین

شماره کارت : ۶۳۹۵۹۹۱۱۱۸۲۹۷۱۵۹

————————————————

بانک سپه

شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۱۷۶۴۰۸۰۶۶

————————————————

کد پرداخت موبایلی نیل دیزاین

۸۱۶۴۲۳#*۹۹۹*۷۸۸*